عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

روش میدانی

این روش شامل ابزار­های پرسش­نامه (طراحی سوالات دو گزینه­ای و چند گزینه­ای طیفی، وزنی و ترتیبی)، نظاره مشارکتی و مصاحبه نیمه­ساخت یافته می­باشد.

1- روش مصاحبه نیمه ساخت یافته:

این نوع مصاحبه، مصاحبۀ آزاد، باز غیر استاندارد و هدایت نشده نیز گفته می­گردد و در آن ابزار سنجش از پیش طراحی وجود ندارد. البته محقق بدون برنامه نیست، بلکه بدین معنی می باشد که محقق مانند روش منظم، دارای ابزار سنجش طرااحی شده و غیر قابل انعطاف نیست، بلکه آزادی اقدام زیادتری دارد (حافظ نیا، 1387، ص.203). لذا در این پژوهش برای اطلاعات بیشتر در زمینه موضوع بهره گیری شده می باشد.

3-2-3  روش پرسشنامه:

پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج پژوهش و روشی مستقیم برای کسب داده‌های پژوهش می باشد. داده‌های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه گردآوری گردید.

در پژوهش حاضر دو نوع پرسشنامه تهیه و تنظیم گردید. پرسشنامه شماره یک، پرسشنامه ای می باشد که توسط  مردم عادی و گردشگران تکمیل گردیده می باشد و پرسشنامه شماره دو پرسشنامه ای می باشد که توسط متخصصان حوزه گردشگری برای تعیین سایت اکوتوریستی طراحی و تکمیل گردید.

3 -3- چارچوب مفهومی‌فرایند تحلیل سلسله مراتبی  AHP

فرایند تحلیل سلسله مراتبی با شناسایی و اولویت بندی عناصر تصمیم گیری شروع می گردد. این عناصر شامل هدف ها، معیارها، یا مشخصه ها و گزینه های احتمالی می­گردد که در اولویت بندی به کار گرفته می شوند. فرایند شناسایی عناصر و ارتباط بین آنها که منجر به ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی می­گردد، ساخت سلسله مراتبی نامیده می­گردد. سلسله مراتبی بودن ساختار به این دلیل می باشد که عناصر تصمیم گیری(گزینه ها و معیارهای تصمیم گیری) را می­توان در سطوح مختلف اختصار نمود (Bowen,1993). پس اولین قدم در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، ایجاد یک ساختار سلسله مراتبی از موضوع مرد مطالعه می­باشد که در آن اهداف، معیار ها و گزینه ها و ارتباط بین آنها نشان داده می­گردد. مراحل بعدی در فرایند تحلیل سلسله مراتبی محاسبه وزن(ضریب اهمیت) معیارها، محاسبه وزن (ضریب اهمیت) گزینه ها، محاسبه امتیاز نهایی گزینه ها را شامل می­گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه