مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

به مقصود شناخت و مدیریت بازدیدکنندگان و مطالعه وضعیت نیازهای تفرجی آنان و همچنین مطالعه امکانات گردشگری موجود در مناطق تفرجگاهی مطالعه پرسشنامه­ای صورت گرفت. پرسشنامه یکی از متداول ترین روش­های جمع آوری اطلاعات به شمار می­رود. اعتباراطلاعات به دست آمده از پرسشنامه منوط به دقت تدوین آن در راستای اهداف مشخص و روشن می­باشد. پرسشنامه مجموعه­ای از سؤالات می باشد که برای سنجش توجه­ها، باورها و اعتقادات افراد به کار می­رود و بایستی برای یک هدف مشخص و تعریف شده تنظیم گردد. محتوای پرسشنامه بایستی به صورت قیفی ١ باشد یعنی از جزء به کل یا بالعکس تنظیم گردد. به بیانی دیگر از سؤالات باز به سؤالات محدود تر ختم گردد. سؤالات بایستی بسیار ساده و بدون ابهام باشند. سؤالاتی که حساسیت زا هستند و یا احتمال پنهان کاری هست بایستی غیر مستقیم و یا در زیر پوشش بعضی سؤالات دیگر مطرح شوند. در بعضی مواقع لازم می باشد که به پاسخگویان تبیین هم داده گردد. برای اطمینان خاطر از کفایت تعداد پرسشنامه یا آگاهی از اهداف پرسشنامه (به ویژه در جوامعی که سطح اعتماد پایین می باشد ) روش مصاحبه به عنوان بخش مکمل ضرورت می‌یابد(مجنونیان و میگونی،١٣٨٢). بدین مقصود با در نظر داشتن موارد فوق، پرسشنامه ضمیمه تنظیم گردید و در مناطق مورد نظر شامل شهرهای جاسک، سیریک و بشاگرد تکمیل گردید.

4-1-ویژگی های فردی پاسخگویان

4-1-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنس

براساس مطالعات انجام شده در شرق استان هرمزگان از مجموع 200 پاسخگو پژوهش تعداد 139 نفر معادل 5/69 درصد پاسخگویان مرد و 61 نفر معادل 5/30 درصد پاسخگویان هم زن بوده اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه