عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

آغاز جهت تعیین مهمترین منطقه اکوتوریستی در شرق استان هرمزگان هفت منطقه معروف که عبارتند از خور آذینی، پارک ساحل، چشم اشک، آبشار پشتگر، صخره مرجانی، ساحل دریا و گل فشان می­باشد از طریق پرسشنامه توسط متخصصان در زمینه گردشگری و اکوتوریسم نسبت به تعیین مهمترین منطقه اکوتوریستی با بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبیAHP به تبیین زیر اقدام نموده­ایم.

مطابق مطالعه¬های صورت گرفته 6 معیار اصلی شامل، ارزش بصری، تعداد جاذبه گردشگری، دسترسی آسان، فضای قابل توسعه، نزدیکی به کانو­نهای گردشگر فرست و حجم تقاضا در نظر گرفته شده می باشد (جدول 4-15

تعیین ضریب اهمیت معیارها

برای تعیین ضریب اهمیت (وزن) معیارها، دوبه دوی آنها را با هم مقایسه می­کنیم برای مثال برای هدف این مسئله که مطالعه اهمیت مکانهای اکوتوریستی می باشد، معیار دسترسی آسان دارای اهمیت بیشتری می باشد یا معیار حجم تقاضا؟ مبنای قضاوت در این معیار که براساس آن و با در نظر داشتن هدف مطالعه، شدت برتری معیارi را نسبت به j، aij تعیین می­گردد. تمام معیارها دوبه دو با هم مقایسه می­شوند.

 

مقایسه­های دوبه دو در یک ماتریس n×n ثبت می­شوند و این ماتریس، ماتریس مقایسه دوبه دویی معیارها A=[aij] n×n نامیده می­گردد. عناصر این ماتریس همگی مثبت بوده و با در نظر داشتن اصل شروط معکوس در فرایند تحلیل سلسله مراتبی اگر اهمیت i نسبت به j برابر با   باشد در هر مقایسه دوبه دویی دو مقدار عددیaij  را خواهیم داشت.(ساعتی، 1990 به نقل از زبردست 1380).

برای محاسبه ضریب اهمیت معیارها در این پژوهش از روش بردار ویژه بهره گیری شده می باشد. و درجهت محاسبه بردار ویژه از روش میانگین هندسی به دلیل دقت بیشتر آن بهره گیری کرده­ایم. در این روش برای محاسبه ضریب اهمیت معیارها، آغاز میانگین هندسی ردیف های ماتریس را بدست آورده و آن را نرمالیزه می­کنیم.

همانطور که در جدول شماره 4-17 نظاره می گردد از بین معیارهای مذکور ارزش بصری با 42/3 امتیاز به عنوان مهمترین معیار در ارزش و اهمیت منطقه اکوتوریستی  است. تعداد جاذبه های گردشگری و دسترسی آسان با امتیاز 49/2 در رده¬های بعدی قرار دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه