مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

آغاز جهت تعیین مهمترین منطقه اکوتوریستی در این شهرستان ها  از طریق پرسشنامه توسط متخصصان در زمینه گردشگری و اکوتوریسم نسبت به تعیین مهمترین منطقه اکوتوریستی با بهره گیری از مدل تحلیل سلسله مراتبی  اقدامات زیر انجام شده می باشد.

3-3-1- مراحل تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

1) جمع آوری داده ها و تعریف مساله(ساختن درخت سلسله مراتبی)

2) تشکیل ماتریس های مقایسات زوجی برای سطوح مختلف درخت تصمیم

3) نرمالیزه سازی (تشکیل ماتریس بی مقیاس)

4) محاسبه وزن نسبی

5) محاسبه وزن نهایی

6) تصمیم گیری(تعیین اولویت ها)

1) جمع آوری داده ها و تعریف مساله(ساختن درخت سلسله مراتبی)

سلسله مراتبی یک نمایش گرافیکی از مساله پیچیده واقعی می‌باشد که در راس آن هدف کلی مساله و در سطوح بعدی معیارها و گزینه ها قرار دارند.هر چند که یک قاعده ثابت و قطعی برای ترسیم سلسله مراتبی وجود ندارد اما بعضی از اندیشمندان قواعدی کلی برای آن اظهار نموده اند. به عنوان نمونه دایر و فورمن اظهار می‌کنند که سلسله مراتبی ممکن می باشد به یکی از صورتهای زیر باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

الف) هدف – معیارها – زیرمعیارها – گزینه ها

ب) هدف – معیارها – عوامل – زیرعوامل – گزینه ها

ج) هدف -…….

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه