عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

– مهمترین شهرستان از لحاظ جذب گردشگری

در جدول شماره 4-12 مهمترین منطقه جهت جذب گردشگری را مورد مطالعه قرار داده­ایم بر اساس اطلاعات دریافتی حاصل از این جدول 40 درصد پاسخگویان جاسک را مهمترین منطقه جهت جذب گردشگری عنوان نموده­اند.39 درصد پاسخگویان نیز سیریک را مهمترین منطقه جهت جذب گردشگری عنوان نموده اند ودر نهایت 21 درصد پاسخگویان نیز بشاگرد را جهت جهت جذب گردشگری مطرح نموده­اند.

مطالعه تأثیر بعضی مولفه ها در گسترش طبیعت گردی شرق استان هرمزگان

در  این قسمت به مطالعه اندازه تأثیر بعضی مولفه ها در گسترش طبیعت گردی در شرق استان هرمزگان پرداخته شده می باشد. همانطور که در جدول 4-13 نظاره می گردد پاسخگویان مولفه های معرفی جاذبه ها و افزایش امکانات و خدمات زیربنایی را با میانگین 4 به گونه زیاد در گسترش طبیعت گردی استان معرفی کرده اند. و مولفه های تغییر و کاهش گونه های گیاهی و کاهش مهاجرت روستاییان به شهر و افزایش انگیزه اندازه ماندگاری در بین مردم منطقه به ترتیب با میانگینهای 75/2 و 95/2 تا حدودی تأثیر کمی‌در گسترش طبیعت گردی شرق استان هرمزگان داشته اند، دیگر مولفه های افزایش درآمد مردم منطقه با میانگین 69/3، جذب نیروی مازاد در بخش کشاورزی با میانگین 42/3، افزایش اشتغال در بخش خدمات با میانگین 57/3 و افزایش فضاهای تفریحی و گردشگری با میانگین 67/3 تا حدودی و به گونه متوسط به گفته پاسخگویان در افزایش طبیعت گردی منطقه تأثیر داشته اند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه