عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه توان­ های محیطی جهت توسعه اکوتوریسم بر مبنای توسعه پایدار

قسمتی از متن پایان نامه :

تبیین ضرایب اهمیت مناطق منتخب

در ادامه مباحث مطروحه به مطالعه امتیازات هر کدام از معیارها برای مناطق (گزینه) مهم اکوتوریستی که عبارتند از می­پردازیم. این قسمت از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، دارای دو بخش می باشد: در گام نخست، مناطق مورد مطالعه، بر اساس هر کدام از معیارها به تفکیک اولویت بندی می­شوند و سپس، جایگاه هر کدام از منطقه­ها نسبت به کل معیارها (با احتساب ضریب اهمیت هرمعیار) ارزیابی می­گردد. و در نهایت، مناطق بر تر انتخاب می­شوند. در این بخش، هر کدام از مناطق مورد نظر، به صورت جداگانه و بر اساس معیارهای انتخاب شده (بدون در نظر گرفتن ضریب اهمیت معیارها) ارزش گذاری شده­اند.

4-13-2-1- حجم تقاضا

حجم تقاضا، مانند عوامل مهم در توسعه و انتخاب مناطق برتر می باشد. در واقع، وجود آستانه مشخصی از تقاضا برای توسعه فضاهای گردشگری لازم و ضروری می باشد.هر چه حجم تقاضا بیشتر باشد، سرمایه گذاری و توسعه فضا توجیه پذیرتر بوده، نیز مستلزم توجه بیشتری می باشد، زیرا حجم تقاضای بالا، خود تأثیر تعیین کننده­ای بر افزایش درآمد دارد.در مناطق مورد نظر در شرق استان هرمزگان که در جدول 4-18 آورده شده می باشد ساحل دریا از لحاظ حجم تقاضا با ضریب اهمیت 316/3 بیشترین و خور آذینی با 45/2 در مرحله بعدی قرار دارد صخره مرجانی با 66/1 در رتبه سوم قرار گرفته می باشد. گل فشانهای جاسک با ضریب اهمیت 249/0 از نظر حجم تقاضا در آخرین رتبه قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اصولی که سیاست های توسعه پایدار بر مبنای آن قرار داده می شوند.
  • زمینه های مهم توسعه پایدار که در مورد صنعت گردشگری کاربرد دارد.
  • چگونگی تقسیم مسئولیت های توسعه پایدار
  • تدوین دستور کاری برای اقدامات توسعه پایدار در بخش گردشگری (رنجبریان و همکاران،1384)

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه